Voorwaarden Deelname Workshop

Accepteren Voorwaarden Deelname Workshop

Door u in te schrijven voor een workshop geeft u aan de hier weergegeven voorwaarden te hebben gelezen en ze te accepteren. Indien iemand, namens u, de workshop bijwoont zult u ervoor zorgen dat deze persoon zich aan deze voorwaarden houdt.

Betaling

Uw betaling voor de workshop dient binnen 14 dagen na inschrijving door ons te zijn ontvangen. Inschrijving kan door ons geannuleerd worden indien de betaling te laat of niet ontvangen wordt.

Annulering

U kunt uw inschrijving tot 7 dagen voor de datum van de workshop annuleren. Indien er al betalingen van u voor deze workshop zijn gedaan, zullen wij deze volledig terugstorten. Wanneer u later (dus binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop) besluit te annuleren, zullen wij eventuele betalingen niet terugstorten.

In het geval dat wij het noodzakelijk achten de workshop te annuleren dan zullen wij onze uiterste best doen ontvangen betalingen binnen 60 dagen na datum van annulering terug te storten.

Uitstel of verandering van locatie

Er kunnen omstandigheden zijn die ons noodzaken de workshop uit te stellen en/of de locatie van de workshop te wijzigen. Wij zullen u van zulke wijzigen zo snel als mogelijk op de hoogte brengen. Indien het uistel meer dan 6 maanden (t.o.v. de oorspronkelijke datum van de workshop) bedraagt of de nieuwe locatie is meer dan 50 kilometer verwijderd van de oorspronkelijke locatie, dan heeft u het recht uw inschrijving te annuleren. U krijgt eventuele gedane betalingen teruggestort.

Aansprakelijkheid en disclaimer

Onze aansprakelijkheid m.b.t. annulering, uitstel of verandering van locatie is beperkt tot het betaalde bedrag voor de workshop. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit annulering, uitstel of verandering van locatie.

Huisregels

Indien, volgens onze mening, uw gedrag schadelijk kan zijn voor andere deelnemers van de workshop, zult u verzocht worden de workshop te verlaten. U kunt in zo’n geval geen aanspraak maken op terugvordering van enige betaling.

U dient te allen tijde welzijn en veiligheid van u en de andere deelnemers te respecteren. U dient aanwijzingen van aanwezig personeel op de locatie altijd op te volgen. Indien u hierin in gebreke blijft, zult u verzocht worden de workshop te verlaten. U kunt in zo’n geval geen aanspraak maken op terugvordering van enige betaling. Het is niet toegestaan voorwerpen mee te brengen die op enige wijze gevaarlijk kunnen zijn voor de workshop, de locatie of de deelnemers van de workshop.

U zult geen schade toebrengen aan de locatie van de workshop (binnen en buiten). U bent aansprakelijk voor iedere vorm van schade toegebracht aan de locatie als gevolg van uw gedrag. U zult aansprakelijk zijn voor het volledige schadebedrag.

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in geval van beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Fotografie en video

Het is mogelijk dat we foto’s en of video-opnamen maken van de workshop. Door u in te schrijven voor de workshop geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn, ermee akkoord te gaan en hieraan geen rechten wenst te ontlenen.

Kaartjes

Wij sturen u geen kaartjes voor de toegang tot de workshop. Uw betaling is geeft u toegang.

Reis- en verblijfkosten

U bent zelf verantwoordelijk eventuele reis en verblijf te organiseren en deze te betalen. Indien u, door bijvoorbeeld vertraging in het verkeer, niet op tijd kunt deelnemen aan de workshop zijn wij niet verplicht op u te wachten of uw betaling terug te storten.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel wij er alles aan zullen doen om de veiligheid tijdens de workshop te garanderen, zullen wij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kunnen worden door enig verlies of schade door u ondervonden in welke relatie tot de workshop ook, behalve dat niets in deze voorwaarden wettelijke aansprakelijkheid van welke persoon dan ook kan wegnemen in geval van verwonding of dood door nalatigheid.

Nederlands recht

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal het Nederlands recht gelden.